Kontrast:
Czcionka:

Deklaracja dostępności Cyfrowy Blat – Repozytorium Rudzkie

Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Cyfrowy Blat – Repozytorium Rudzkie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część różnych elementów graficznych ma identyczne lub długie opisy alternatywne,
 • część elementów graficznych nie ma przypisanego poprawnego opisu alternatywnego,
 • treści multimedialne (audio) nie posiadają napisów dla osób głuchych,

Wyłączenia

 • Multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 r.,
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, które nie zostały przez niego lub na jego rzecz wytworzone albo przez niego nabyte,
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5,
 • WCAG 2.1 poziom AA.

Udogodnienia

 • Strona nie jest zbudowana na bazie tabel traktowanych jako element konstrukcji wyglądu,
 • odnośniki zamieszczone w treściach artykułów odróżniają się od pozostałego tekstu nie tylko kolorem, ale i dodatkowym wyróżnieniem w postaci podkreślenia,
 • kontrast treści w stosunku do tła jest poprawny,
 • strona posiada wersje kontrastową posiadającą taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu,
 • Strona ma możliwość powiększania czcionki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dawid Mosionek.
 • E-mail: dawid@r-sl.pl
 • Telefon: 32 242 05 86 wew. 44

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Rudzie Śląskiej
  ul. Dworcowa 33
  41-709 Ruda Śląska, Chebzie
 • E-mail: biblio@r-sl.pl
 • Telefon: 32 242 05 86 wew. 39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.